OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE PARKINGA ZA VRIJEME TRAJANJA MEĐUNARODNE KARNEVALSKE POVORKE “MAŠKARADA” TIVAT

maskarada-tivat

Parking servis doo Tivat, u saradnji sa Sekretarijatom za inspekcijski i komunalni nadzor moli sve korisnike javnih parkirališta, a koja se odnose na dijelove grada i ulica navedenih u saopštenju Sekretarijata za saobraćaj i stambeno-komunalne djelatnosti Opštine Tivat, da izmjeste svoja vozila na druge lokacije, jer će doći, kako iz Sekretarijata navode, do privremene obustave saobraćaja u ulicama: Đačka (od JPU “Bambi” do raskrsnice sa ulicom Luke Tomanovića), Luke Tomanovića (od raskrsnice sa Đačkom ulicom do kružnog toka na magistralnom putu), II Dalmatinske (od kružnog toka na magistralnom putu do raskrsnice sa ulicom 21. Novembra) 21. Novembra (od raskrsnice sa ulicom II Dalmatinske do ulice “ulica Maršala Tita”- šetalište Pine – obala) zbog održavanja Međunarodne karnevalske povorke i Dječije karnevalske povorke organizovane od strane NVU “Maškarada” Tivat za period 08.06.2024. i 09.06.2024. godine.

Unaprijed zahvalni na saradnji,
Rukovodstvo Parking servis Tivat

OD 1. JUNA NA SNAGU STUPA LJETNJI REŽIM NAPLATE ULIČNOG PARKIRANJA

parking-tivat

Shodno Cjenovniku usluga “Parking servis” DOO Tivat, a u vezi sa naplatom parking mjesta na teritoriji Opštine Tivat, od 01.06.2024. na snagu stupa ljetnji režim naplate uličnog parkiranja.

Žuta zona SMS na broj 14701:

 • 1 cijena po satu 0,50€
 • 2 dnevna karta 5,00€

Crvena zona SMS na broj 14590:

 • 3 cijena po satu 0,80€
 • 4 dnevna karta 8,00€

BESPLATNO ULIČNO PARKIRANJE 21. I 22. MAJA

Parking servis DOO Tivat obavještava građane i posjetioce naše opštine, da će za državni praznik, Dan nezavisnosti, 21. i 22. maja 2024. godine, za sve korisnike biti besplatno ulično parkiranje.

Rukovodstvo Parking servisa Tivat

BESPLATNO ULIČNO PARKIRANJE 01. I 02. MAJA

Parking servis DOO Tivat obavještava građane i posjetioce naše opštine, da će za državni praznik, Međunarodni dan rada, 01. i 02. maja, za sve korisnike biti besplatno ulično parkiranje.

Rukovodstvo Parking servisa Tivat

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE PARKINGA U ULICI II DALMATINSKE BRIGADE

parking-dionis

Obavještavamo vas da će DOO “KOMUNALNO” Tivat u četvrtak, 22.02.2024. godine pristupiti aktivnostima na uklanjanju i orezivanju visokih stabala na lokaciji parking prostora u periodu od 08:00h – 14:00h u ulici II Dalmatinske brigade (iznad solitera u kojem se nalazi Caffe bar “DIONIS”), a sve prema priloženoj skici.

Molimo sve naše korisnike parking prostora i građane da svoje automobile izmjeste na neka druga parking mjesta i oslobode gore navedeni parking prostor i da na taj način daju svoj doprinos i pomognu zaposlenima pomenutog preduzeća da nesmetano završe svoje aktivnosti, a da komunalna policija na propisan način može da obezbijedi mjesto za započinjanje navedenih aktivnosti.

Unaprijed zahvalni na saradnji,

Rukovodstvo Parking servisa Tivat

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE PARKINGA U ULICI II DALMATINSKE BRIGADE I ISPRED PC “RAČICA”

parking-tivat

Obavještavamo vas da će DOO “KOMUNALNO” Tivat u srijedu, 21.02.2024. godine pristupiti aktivnostima na uklanjanju i orezivanju visokih stabala na lokaciji parking prostora u periodu od 08:00h – 14:00h u ulici II Dalmatinske brigade (desna strana), kao i ispred PC “Račica”, a sve prema priloženoj skici.

Molimo sve naše korisnike parking prostora i građane da svoje automobile izmjeste na neka druga parking mjesta i oslobode gore navedeni parking prostor i da na taj način daju svoj doprinos i pomognu zaposlenima pomenutog preduzeća da nesmetano završe svoje aktivnosti, a da komunalna policija na propisan način može da obezbijedi mjesto za započinjanje navedenih aktivnosti.

Unaprijed zahvalni na saradnji,

Rukovodstvo Parking servisa Tivat

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE PARKINGA ISPRED KANCELARIJE ZZZCG TIVAT

parking-kod-zzzcg

Obavještavamo vas da će DOO “KOMUNALNO” Tivat u četvrtak, 08.02.2024. godine, pristupiti aktivnostima na uklanjanju i orezivanju visokih stabala na lokaciji parking prostora iza objekta PC “Račica”, a ispred kancelarije ZZZCG Tivat, (prema skici), a u periodu od 08:00h do 14:00h.

Molimo sve naše korisnike parking prostora i građane da svoje automobile izmjeste na neka druga parking mjesta i oslobode gore navedeni parking prostor i da na taj način daju svoj doprinos i pomognu zaposlenima pomenutog preduzeća da nesmetano završe svoje aktivnosti, a da komunalna policija na propisan način može da obezbjedi mjesto za započinjanje navedenih aktivnosti.

Unaprijed zahvalni na saradnji,

Rukovodstvo Parking servisa Tivat

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE PARKINGA U BLIZINI STARE AUTOBUSKE STANICE

Obavještavamo vas da će DOO “KOMUNALNO” Tivat u utorak, 06.02.2024. godine pristupiti aktivnostima na uklanjanju i orezivanju visokih stabala na lokaciji parking prostora u neposrednoj blizini stare autobuske stanice, (ispred najmanje lamele), a sve u periodu od 08:00 do 12:00 časova.

Molimo sve naše korisnike parking prostora i građane da svoje automobile izmjeste na neka druga parking mjesta i oslobode gore navedeni parking prostor i da na taj način daju svoj doprinos i pomognu zaposlenima pomenutog preduzeća da nesmetano završe svoje aktivnosti, a da komunalna policija na propisan način može da obezbijedi mjesto za započinjanje navedenih aktivnosti.

Unaprijed zahvalni na saradnji,

Rukovodstvo Parking servisa Tivat

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE PARKINGA U BLIZINI STARE AUTOBUSKE STANICE

Obavještavamo vas da će DOO “KOMUNALNO” Tivat u ponedeljak (29.01.2024.g.) pristupiti aktivnostima na uklanjanju i orezivanju visokih stabala na lokaciji parking prostora u neposrednoj blizini stare autobuske stanice, a sve u periodu od 7 do 13 časova.

Molimo sve naše korisnike i građane da svoje automobile premjeste na neka druga parking mjesta za navedeni period i da na taj način daju svoj doprinos i pomognu zaposlenima pomenutog preduzeća da nesmetano završe svoje aktivnosti.

Unaprijed zahvalni na saradnji,

Rukovodstvo Parking servisa Tivat

JAVNI KONKURS ZA IZBOR IZVRŠNOG/NE DIREKTORA/ICE

DOO “PARKING SERVIS”, Bonići br .1, Tivat, Crna Gora
Odbor direktora: Tivat, 08.12. 2023. Na osnovu člana 33 i 34 Statuta DOO “Parking servis” Tivat broj 03-040/22-65 od 19.04.2022.godine i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje Izvršnog direktora, Odbor direktora DOO “Parking servis” Tivat objavljuje:

J A V N I  K O N K U R S

Vrši se ispravka Oglasa, Javnog konkursa, za Izvršnog direktora Parking Servis doo Tivat, koji je izašao na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore 27.12.2023., kao i u dnevnom listu, a koja se odnosi na dio NAPOMENE (uslova koji propisuje Javni konkurs):

 • Dio iz NAPOMENE u tački 2. Opšti i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa i dokazi o ispunjavaju uslova treba ukoloniti sledeći stav: “da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad”.
 • Kao i u tački 2. Opšti i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa i dokazi o ispunjavaju uslova, alineja 5 treba izmjeniti sledeći stav zbog preciznijeg i jasnijeg razumjevanja: “(dostaviti uvjerenje, odnosno potvrdu kojom se dokazuje ispunjavanje datog uslova)” mijenjamo sa “Dostaviti dokaz (potvrdu/uvjerenje) o neophodnom radnom iskustvu”.
 • U tački 3. posle riječi “neposredno” dodati “u kancelariju poslovnog sekretara Društva, na zvaničnoj adresi Društva”;
 • kao I to da se mijenja u istoj tački 3.– “u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa” mijenja se i glasi “u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa”. S tim u vezi, potrebno je i rok za prijavu izmjeniti na 30 dana od dana objavljivanja. Sve ostalo u Oglasu, Konkursu ostaje ne promijenjeno.

DOO “PARKING SERVIS “Tivat, Bonići br . 1 PIB: 03136094 • ŽIRO RAČUN (NLBbanka): 530-29969-25 Telefon: +382 68 801 645 • e-mail: [email protected] Crna Gora DOO “Parking servis” Tivat Bonići 1 Odbor direktora Broj: 01- Tivat, 08.12. 2023. Na osnovu člana 33 i 34 Statuta DOO Parking servis Tivat broj 03-040/22-65 od 19.04.2022.godine i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje Izvršnog direktora, Odbor direktora DOO Parking servis Tivat objavljuje

J A V N I K O N K U R S

1. Oglašava se prijem na radno mjesto izvršni/a direktor/ka u DOO Parking s ervis Tivat, na period od četiri godine.

2. Opšti i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa i dokazi o ispunjavaju uslova:

 • da je lice punoljetno i da je državljanin Crne Gore (dostaviti fotokopiju biometrijske lične karte)
 • da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta (dostaviti ljekarsko uvjerenje koje nije starije od šest mjeseci)
 • da lice nije osuđivano za krivično dijelo koje ga čini nedostojnim za rad i da se protiv lica ne vodi krivični postupak za krivično dijelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (dostaviti uvjerenje nadležnog suda ne starije od šest mjeseci)
 • stečeno visoko obrazovanje – VII1 nivo – kvalifikacije obrazovanja prema Zakonu o nacionalnom okviru kvalifikacija, (obim od 240 kredita CSPK-a) (dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenje odgovarajuće obrazovne ustanove)
 • najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno osam godina na drugim poslovima koji zahtjevaju samostalnost u radu (dostaviti uvjerenje, odnosno potvrdu kojom se dokazuje ispunjavanje datog uslova).

3. Prijavu sa ličnom biografijom kao i kompletnu dokumentaciju (tražene dokaze o ispunjavanju uslova za zasnivanje radnog odnosa) dostaviti neposredno ili preporučenom poštom u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u zatvorenoj koverti, na kojoj je potrebno ispisati „Javni konkurs za Izvršni/a direktor/ka” DOO Parking servis Tivat, ime i prezime kandidata, sa adresom i telefonskim brojem, na adresu Bonići br.1 85320 Tivat sa naznakom za Odbor direktora.

4.Kandidat/kinja za direktora/icu dužan/a je da uz prijavu na konkurs, obavezno dostavi Program rada društva za mandatni period. U suprutnom će se smatrati da nije dostavljena potpuna dokumentacija.

5. Kontakt osoba za davanje informacija u postupku javnog konkursa je Dragana Došljak Frančišković, sekretar Društva, na telefon 068 801 645 od 09 do 13 časova. Napomena: U priloženoj dokumentaciji neophodno dostaviti ovjerene kopije dokumenata. Predsjednik odbora Damir Nikolić.

Link do oglasa: https://www.zzzcg.me/jobs/j201682301013/

BESPLATNO ULIČNO PARKIRANJE 6, 7. I 8. JANUARA 2024. GODINE

Parking Servis Tivat čestita božićne praznike svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti.

“Obavještavamo građane i posjetioce Tivta da će ulično parkiranje biti besplatno za praznike, odnosno 6, 7. i 8. januara 2024. godine.

Želimo vam da u miru, zdravlju i sreći provedete praznične dane sa svojim najbližima.”

Rukovodstvo Parking Servisa Tivat

BESPLATNO ULIČNO PARKIRANJE 1. I 2. JANUARA 2024. GODINE

Parking Servis Tivat vam čestita novogodišnje i božićne praznike.

Obavještavamo građane i posjetioce Tivta da će ulično parkiranje biti besplatno za praznike, odnosno 01. i 02. januara 2024. godine.

Želimo Vam uspješnu i srećnu Novu godinu.”

Rukovodstvo Parking Servisa Tivat

parking-servis-tivat

JAVNI KONKURS ZA IZBOR IZVRŠNOG/NE DIREKTORA/ICE

DOO “PARKING SERVIS”, Bonići br .1, Tivat, Crna Gora
Odbor direktora: Tivat, 08.12. 2023. Na osnovu člana 33 i 34 Statuta DOO “Parking servis” Tivat broj 03-040/22-65 od 19.04.2022. godine i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje Izvršnog direktora, Odbor direktora DOO “Parking servis” Tivat objavljuje:

 J A V N I   K O N K U R S

Vrši se ispravka Oglasa, Javnog konkursa, za Izvršnog direktora DOO “Parking Servis Tivat”, koji je izašao na sajtu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore 15.12.2023., kao i u dnevnom listu, a koja se odnosi na dio NAPOMENE (uslova koji propisuje Javni konkurs):

 • Dio iz NAPOMENE u tački 2. Opšti i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa i dokazi o ispunjavaju uslova treba ukoloniti sljedeći stav: “da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad”. Sve ostalo u Oglasu, Konkursu ostaje nepromijenjeno.

DOO “PARKING SERVIS ” Tivat, Bonići br . 1 PIB: 03136094
ŽIRO RAČUN (NLBbanka): 530-29969-25 Telefon: +382 68 801 645 e-mail: [email protected] Crna Gora

DOO “Parking servis” Tivat, Bonići br. 1, Tivat, Crna Gora
Odbor direktora Broj: 01- Tivat, 08.12. 2023. Na osnovu člana 33 i 34 Statuta DOO Parking servis Tivat broj 03-040/22-65 od 19.04.2022. godine i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje Izvršnog direktora, Odbor direktora DOO “Parking servis” Tivat objavljuje:

J A V N I  K O N K U R S

1. Oglašava se prijem na radno mjesto izvršni/a direktor/ka u DOO Parking s ervis Tivat, na period od četiri godine.
2. Opšti i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa i dokazi o ispunjavaju uslova:

 • da je lice punoljetno i da je državljanin Crne Gore (dostaviti fotokopiju biometrijske lične karte)
 • da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta (dostaviti ljekarsko uvjerenje koje nije starije od šest mjeseci)
 • da lice nije osuđivano za krivično dijelo koje ga čini nedostojnim za rad i da se protiv lica ne vodi krivični postupak za krivično dijelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (dostaviti uvjerenje nadležnog suda ne starije od šest mjeseci)
 • stečeno visoko obrazovanje – VII1 nivo – kvalifikacije obrazovanja prema Zakonu o nacionalnom okviru kvalifikacija, (obim od 240 kredita CSPK-a) (dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenje odgovarajuće obrazovne ustanove)
 • najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno osam godina na drugim poslovima koji zahtjevaju samostalnost u radu (dostaviti uvjerenje, odnosno potvrdu kojom se dokazuje ispunjavanje datog uslova).

3. Prijavu sa ličnom biografijom kao i kompletnu dokumentaciju (tražene dokaze o ispunjavanju uslova za zasnivanje radnog odnosa) dostaviti neposredno ili preporučenom poštom u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u zatvorenoj koverti, na kojoj je potrebno ispisati „Javni konkurs za Izvršni/a direktor/ka” DOO Parking servis Tivat, ime i prezime kandidata, sa adresom i telefonskim brojem, na adresu Bonići br.1 85320 Tivat sa naznakom za Odbor direktora.
4.Kandidat/kinja za direktora/icu dužan/a je da uz prijavu na konkurs, obavezno dostavi Program rada društva za mandatni period. U suprutnom će se smatrati da nije dostavljena potpuna dokumentacija.
5. Kontakt osoba za davanje informacija u postupku javnog konkursa je Dragana Došljak Frančišković, sekretar Društva, na telefon 068 801 645 od 09 do 13 časova. Napomena: U priloženoj dokumentaciji neophodno dostaviti ovjerene kopije dokumenata. Predsjednik odbora Damir Nikolić.

JAVNI KONKURS ZA IZBOR IZVRŠNOG/NE DIREKTORA/ICE

DOO “PARKING SERVIS”, Bonići br .1, Tivat, Crna Gora

Odbor direktora:  Tivat, 08.12. 2023. Na osnovu člana 33 i 34 Statuta DOO “Parking servis” Tivat broj 03-040/22-65 od 19.04.2022.godine i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje Izvršnog direktora, Odbor direktora DOO “Parking servis” Tivat objavljuje:

 J A V N I   K O N K U R S

1. Oglašava se prijem na radno mjesto izvršni/a direktor/ka u DOO Parking servis Tivat, na period od četiri godine.
2. Opšti i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa i dokazi o ispunjavaju uslova:

 • da je lice punoljetno i da je državljanin Crne Gore (dostaviti fotokopiju biometrijske lične karte)
 • da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta (dostaviti ljekarsko uvjerenje koje nije starije od šest mjeseci)
 • da lice nije osuđivano za krivično dijelo koje ga čini nedostojnim za rad i da se protiv lica ne vodi krivični postupak za krivično dijelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (dostaviti uvjerenje nadležnog suda ne starije od šest mjeseci)
 • stečeno visoko obrazovanje – VII1 nivo – kvalifikacije obrazovanja prema Zakonu o nacionalnom okviru kvalifikacija, (obim od 240 kredita CSPK-a) (dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenje odgovarajuće obrazovne ustanove)
 • najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno osam godina na drugim poslovima koji zahtjevaju samostalnost u radu (dostaviti uvjerenje, odnosno potvrdu kojom se dokazuje ispunjavanje datog uslova).

3. Prijavu sa ličnom biografijom kao i kompletnu dokumentaciju (tražene dokaze o ispunjavanju uslova za zasnivanje radnog odnosa) dostaviti neposredno ili preporučenom poštom u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u zatvorenoj koverti, na kojoj je potrebno ispisati „Javni konkurs za Izvršni/a direktor/ka” DOO Parking servis Tivat, ime i prezime kandidata, sa adresom i telefonskim brojem, na adresu Bonići br.1 85320 Tivat sa naznakom za Odbor direktora.
4. Kandidat/kinja za direktora/icu dužan/a je da uz prijavu na konkurs, obavezno dostavi Program rada društva za mandatni period. U suprutnom će se smatrati da nije dostavljena potpuna dokumentacija.
5. Kontakt osoba za davanje informacija u postupku javnog konkursa je Dragana Došljak Frančišković, sekretar Društva, na telefon 068 801 645 od 09 do 13 časova. Napomena: U priloženoj dokumentaciji neophodno dostaviti ovjerene kopije dokumenata. Predsjednik odbora Damir Nikolić

BESPLATAN PARKING POVODOM DANA OPŠTINE TIVAT 21.11.2023.

Parking Servis Tivat građanima čestita Dan opštine i obavještava da se 21.11.2023. neće vršiti naplata ni na jednom od povjerenih parkirališta u našoj opštini.

BESPLATNO ULIČNO PARKIRANJE 13. I 14. NOVEMBRA

ulica-21.-novembra

Parking Servis DOO Tivat obavještava građane i posjetioce naše Opštine, da će, s obzirom na predstojeći državni praznik, Njegošev dan,13. i 14. novembra, za sve korisnike biti besplatno ulično parkiranje.

ZAMJENA VERTIKALNE SIGNALIZACIJE, ODNOSNO SAOBRAĆAJNIH ZNAKOVA, NA TERITORIJI OPŠTINE TIVAT

Parking Servis DOO Tivat je poceo sa zamjenom postojeće vertikalne signalizacije, odnosno saobraćajnih znakova u okviru saobraćajnica na teritoriji opštine Tivat, koji označavaju parking mjesta, kao i kombinovane, sa novim retroreflektujućim.

OD 1. OKTOBRA NA SNAGU STUPA ZIMSKI CJENOVNIK ULIČNOG PARKIRANJA

Shodno Odluci o ljetnjem i zimskom režimu naplate parking mjesta na teritoriji Opštine Tivat, od 01.10.2023. na snagu stupa zimski cjenovnik uličnog parkiranja, koji će važiti do 31.05.2024.

Crvena zona 14590:

·        cijena po satu 0,60€

·        dnevna karta 6,00€

Žuta zona 14701:

·        cijena po satu 0,40€

·        dnevna karta 4,00€

NOVO RADNO VRIJEME PARKIRALIŠTA

Radna vremena na posebnim parkiralištima: 

Parkiralište u Arsenalskoj ulici

 • Ponedeljak – četvrtak 07:00 – 01:00
 • Petak i subota 07:00 – 02:00
 • Nedjelja 09:00 – 01:00

Parkiralište Đačka ulica

 • Ponedeljak – subota  08:00 – 23:00
 • Nedjelja  10:30 – 23:00

Parkiralište Ribarski put

 • ponedjeljak – nedjelja 07.00h – 23.00h

Parkiralište Aerodrom Tivat

 • ponedjeljak – nedjelja 05.30h – 20.30h

 

(Preuzimanje vozila sa parkinga se vrši isključivo u toku naznačenog radnog vremena)

Premještena vozila se mogu preuzeti na parkiralištu Arsenalskoj ulici.

Moved vehicles can be picked up at the parking lot in Arsenalska Street

Переехавшие автомобили можно забрать на парковке на улице Арсенальной.

OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP REKLAMNOG PROSTORA U ARSENALSKOJ ULICI 29.03.2023.

parking-tv
 1. Izdaje se u zakup slobodan reklamni prostor u obliku panoa, na lakim konstrukcijama ograde:
 • Na povjerenom javnom parkiralištu u Arsenalskoj ulici u Tivtu
 • Reklamni panoi su numerisani i daju se u zakup na period 6 ili 12 mjeseci
 1. Prostor se daje u viđenom i zatečenom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju
 2. Panoi se izdaju po početnoj cijeni od 35.00 eura, plus pdv (s tim da se panoi koji se nalaze u neposrednoj blizini parking rampe izdaju po početnoj cijeni od 45.00 eura plus pdv)
 3. Kriterijum za najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena po panou i broj zakupljenih reklamnih panoa
 4. Izabrani Zakupac će zakupninu iz dostavljene pismene ponude, zajedno sa pripadajućim porezom, plaćati na mjesečnom nivou, do 10. u mjesecu
 5. Ponuda mora da sadrži sljedeća dokumenta:
 • Izvod iz CRPS-a
 • Visinu ponuđene mjesečne cijene zakupa za reklamni pano, redni broj panoa za čiji je zakup ponuđač zainteresovan, ovjerenu i potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača
 • Izjavu da prihvata uslove iz oglasa
 • Uslovi zakupa će se regulisati Ugovorom
 • Izgled i sadržina panoa treba da budu primjerenog sadržaja

 

Oglas je otvoren 5 dana od dana objavljivanja.

 

Zatvorene ponude dostaviti isključivo u pismenoj formi na adresu:

DOO “Parking servis” Tivat, Bonići 1, 85320 Tivat

Sa naznakom na koverti “PONUDA ( za reklamni prostor na parkingu u Arsenalskoj ulici Tivat – NE OTVARATI)”.

Telefon za informacije: 068 801 645

Email: [email protected]

OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP REKLAMNOG PROSTORA U ARSENALSKOJ ULICI

parking-tv
 1. Izdaje se u zakup slobodan reklamni prostor u obliku panoa, na lakim konstrukcijama ograde dimenzija 2m x 1m:
 • Na povjerenom javnom parkiralištu u Arsenalskoj ulici u Tivtu
 • Reklamni panoi su numerisani i daju se u zakup na period 6 ili 12 mjeseci
 1. Prostor se daje u viđenom i zatečenom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju
 2. Panoi se izdaju po početnoj cijeni od 35.00 eura, plus pdv (s tim da se panoi koji se nalaze u neposrednoj blizini parking rampe izdaju po početnoj cijeni od 45.00 eura plus pdv)
 3. Kriterijum za najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena po panou i broj zakupljenih reklamnih panoa
 4. Izabrani Zakupac će zakupninu iz dostavljene pismene ponude, zajedno sa pripadajućim porezom, plaćati na mjesečnom nivou, do 10. u mjesecu
 5. Ponuda mora da sadrži sljedeća dokumenta:
 • Izvod iz CRPS-a
 • Visinu ponuđene mjesečne cijene zakupa za reklamni pano (navesti redni broj panoa za čiji je zakup ponuđač zainteresovan) ovjerenu i potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača
 • Izjavu da prihvata uslove iz oglasa
 • Uslovi zakupa će se regulisati Ugovorom
 • Izgled i sadržina panoa treba da budu primjerenog sadržaja

 

Oglas je otvoren 5 dana od dana objavljivanja.

 

Zatvorene ponude dostaviti isključivo u pismenoj formi na adresu:

DOO “Parking servis” Tivat, Bonići 1, 85320 Tivat

Sa naznakom na koverti “PONUDA ( za reklamni prostor na parkingu u Arsenalskoj ulici Tivat) – NE OTVARATI”.

Telefon za informacije: 068 801 645

Email: [email protected]

ČESTITKA POVODOM DANA OPŠTINE I BESPLATAN PARKING 

parking-tivat

Parking servis Tivat čestita građanima Dan opštine, uz napomenu da se 21.11.2022. godine neće vršiti naplata parkiranja na svim povjerenim parkiralištima.

DOO “ PARKING SERVIS” TIVAT OGLAŠAVA DAVANJE U ZAKUP REKLAMNOG PROSTORA PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

parking-tv
 1. Izdaje se u zakup slobodan reklamni prostor u obliku panoa, na lakim konstrukcijama ograde dimenzija 2m x 1m:
 • Na povjerenom javnom parkiralištu u Arsenalskoj ulici u Tivtu
 • Reklamni panoi su numerisani i daju se u zakup na period 6 ili 12 mjeseci
 1. Prostor se daje u viđenom i zatečenom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju
 2. Panoi se izdaju po početnoj cijeni od 35.00 eura, s tim da se panoi koji se nalaze u neposrednoj blizini parking rampe izdaju po početnoj cijeni od 50.00 eura
 3. Kriterijum za najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cijena po panou i broj zakupljenih reklamnih panoa
 4. Izabrani Zakupac će zakupninu iz dostavljene pismene ponude, zajedno sa pripadajućim porezom, plaćati na mjesečnom nivou, do 10. u mjesecu
 5. Ponuda mora da sadrži sljedeća dokumenta:
 • Izvod iz CRPS-a
 • Visinu ponuđene mjesečne cijene zakupa za reklamni pano (navesti redni broj panoa za čiji je zakup ponuđač zainteresovan) ovjerenu i potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača
 • Izjavu da prihvata uslove iz oglasa
 • Uslovi zakupa će se regulisati Ugovorom
 • Izgled i sadržina panoa treba da budu primjerenog sadržaja

 

Oglas je otvoren 5 dana od dana objavljivanja.

 

Zatvorene ponude dostaviti isključivo u pismenoj formi na adresu:

DOO “Parking servis” Tivat, Bonići 1, 85320 Tivat

Sa naznakom na koverti “PONUDA ( za reklamni prostor na parkingu u Arsenalskoj ulici Tivat) – NE OTVARATI”.

Telefon za informacije: 068 801 645

Email: [email protected]

PARKING SERVISU TIVAT ZA 2022. GODINU DODIJELJENA BONITETNA OCJENA AAA

NAPLATA PARKIRANJA NA SELJANOVU I POČETAK PRIMJENE ZIMSKOG CJENOVNIKA

img-92c2ec5662a2c417ccd4d7e8483e5008-v

Od 01.10.2022. godine počinje kontrola i naplata uličnog parkiranja u dijelu povjerenih ulica (Beogradskoj, Podgoričkoj i Zagrebačkoj ulici ) na Seljanovu .

Ujedno obavještavamo stanovnike i posjetioce Tivta da od 01.10.2022. godine počinje primjena zimskog cjenovnika na svim povjerenim parkiralištima Parking servisa Tivat, a primjenjivaće se do 01.06.2023. godine.

NOVO RADNO VRIJEME PARKIRALIŠTA 

Radna vremena na posebnim parkiralištima: 

Parkiralište u Arsenalskoj ulici

 • nedjelja – četvrtak 07.00h – 01.30h
 • petak – subota 07.00h – 02.00h

Parkiralište Đačka ulica

 • nedjelja – četvrtak 07.00h – 23.00h
 • petak – subota 07.00h – 00.00h

Parkiralište Ribarski put

 • ponedjeljak – nedjelja 07.00h – 23.00h

Parkiralište Aerodrom Tivat

 • ponedjeljak – nedjelja 06.00h – 20.00h

OGLAS ZA DAVANJE U ZAKUP REKLAMNOG PROSTORA PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA 

 ODRŽAN SASTANAK UDRUŽENJA PARKIRALIŠTA CRNE GORE U BUDVI

udruzenje-parkiralista-crne-gore

Udruženje parkirališta Crne Gore, profesionalno udruženje preduzeća iz oblasti parkiranja, prošle nedjelje u Budvi, održalo je sastanak. Sastanku su prisustvovali članovi udruženja-predstavnici parking preduzeća iz Ulcinja, Budve, Tivta, Herceg Novog, Nikšića, Pljevalja, Bijelog Polja, Berana i Podgorice. U okviru tematskih sesija, sastanku udruženja su prisustvovali i predstavnici Ministartsva pravde, predstavnici telekom operatera iz Crne Gore kao i predstavnici firmi koji se bave naplatom potraživanja. Na sastanku su razmatrani i usvojeni Izvješataj o radu kao i bilansi udruženja.

Sa predstavnicima Ministartva pravde razmatrane su teme koje se tiču mogućnosti naplate potraživanja koje su aktuelne kod svih društava iz udruženja kao i mogućnosti pristupa REKIP bazi podataka, što bi značajno olakšalo rad ovih preduzeća. Dobijena su uvjeravanja da će Ministarstvo pružiti podršku društvima kod pristupa bazama podataka koje su bitne za rad i unaprijeđenje situacije u stacionarnom saobraćaju.

Sa predstavnicima telekom operatora diskutovano je o uslovima međusobne saradnje kada su u pitanju aktuelne usluge kao i o mogućnostima generisanja novih usluga i pojednostavljena naplate usluga krajnjim korisnicima. Zajednički je konstatovano da su preduzeća iz ove oblasti u prethodnom periodu napravila veliki iskorak u tehničko-tehnološkom napretku, uvođenjem novih usluga i servisa koji olakšavaju korišćenje i naplatu parkiranja.

Zaključeno je da postojeća regulativa u oblasti saobraćaja u mirovanju u Crnoj Gori dosta zastarjela, da ne prati savremena pravna i tehničko-tehnološka rješenja što uzrokuje brojne probleme preduzećima koja se bave ovom djelatnošću kao i samim korisnicima usluga parkiranja.Takođe, status ovih preduzeća kao provajdera komunalne usluge parkiranja u odnosu na druge provajdere komunalnih usluga, nije odgovarajući te će u narednom periodu fokus udruženja biti na tome da se taj status popravi i dovede u ravan sa drugim komunalnim djelatnostima, prepoznatim kroz Zakon o komunalnum djelatnostima, što će ujedno omogućiti brži razvoj i implementaciju savremenih tehničko-tehnoloških rješenja.

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE INKASANT/KINJE 

OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE 4 INKASANTA 

FINANSIJSKA DOBIT U PROTEKLOJ GODINI 89.174.00 EURA

DOO Parking servis Tivat je prema pokazatelju – Završnom računu za poslovnu 2021 godinu ostvario finasijsku dobit u iznosu od 89.174.00 eura, prije oporezivanja.

DOO Parking servis Tivat se zahvaljuje svim građanima Tivta, posjetiocima, zaposlenima, Odboru direktora, menadžmentu Opštine i svim poslovnim partnerima koji su bili podrška za ponovnu finasijsku uzlaznu putanju razvoja Društva.

 BEZ NAPLATE ULIČNOG PARKIRANJA TOKOM NOVOGODIŠNJIH PRAZNIKA

Parking servis Tivat čestita novogodišnje praznike svim stanovnicima Tivta i njihovim posjetiocima uz informaciju da se neće vršiti naplata uličnog parkiranja 01.01.2022.g, (02.01.2022.g nedjelja-neradna) i 03.01.2022.g.

U KOLAŠINU ODRŽAN SASTANAK UDRUŽENJA PARKRALIŠTA CRNE GORE

udruzenje-parkiralista-crne-gore

Udruženje parkirališta Crne Gore, profesionalno udruženje preduzeća iz oblasti parkiranja, prošle nedjelje u Kolašinu, održalo je sastanak. Sastanku su prisustvovali članovi udruženja – predstavnici parking preduzeća iz Ulcinja, Budve, Tivta, Herceg Novog, Nikšića, Pljevalja, Bijelog Polja, Berana i Podgorice.

Tema sastanka bio je postojeći zakonodavni okvir koji tretira oblast parkiranja u Crnoj Gori, kao i uporedna praksa u državama u regiji. Zaključeno je da postojeća regulativa u oblasti saobraćaja u mirovanju u Crnoj Gori dosta zastarjela, da ne prati savremena pravna i tehničko-tehnološka rješenja što uzrokuje brojne probleme preduzećima koja se bave ovom djelatnošću kao i samim korisnicima usluga parkiranja.Takođe, status ovih preduzeća kao provajdera komunalne usluge parkiranja u odnosu na druge provajdere komunalnih usluga, nije odgovarajući te će u narednom periodu fokus udruženja biti na tome da se taj status popravi i dovede u ravan sa drugim komunalnim djelatnostima, prepoznatim kroz Zakon o komunalnum djelatnostima.

Insistiraće se na inoviranju Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima kako bi se ispratio tehničko-tehnološki napredak u ovoj oblasti. U tu svrhu već je uspostavljen kontakt sa Upravom policije, koja je prepoznala inicijativu udruženja za unaprijeđenje ove oblasti. Adekvatni prijedlozi, sa konkretnim mjerama biće upućeni Zajednici opština, svim lokalnim samoupravama i nadležnim državnim institucijama.

Na sastanku je izabrano i rukovodstvo udruženja. Za potpredsjednike udruženja izabrani su g-din Miladin Vidaković, direktor Parking servisa Herceg Novi i g-din Ismar Ćorović, direktor Parking servisa Bijelo Polje, dok je za predsjednika udruženja izabran g-din Nusret Canović, direktor Parking servisa Podgorica.

 POZIV KORISNICIMA PARKINGA U ULICI 21. NOVEMBRA

ulica-21.-novembra

Pozivaju se korisnici parkinga u Ulici 21. novembra u Tivtu (ulično parkiranje) da isti ne koriste u nedjelju 12.decembra 2021.god zbog održavanja sportske manifestacije.

Hvala

Parking servis Tivat čestita Dan opštine uz napomenu da se u nedjelju 21.11.2021. god neće vršiti naplata parkiranja na svim povjerenim parkiralištima.

Raspored radnih vremena po posebnim parkiralištima:

U ulici Arsenalskoj
Ponedeljak do nedelja: 08:00 – 00:00
——————————
U ulici Đačkoj
Ponedeljak do četvrtak: 06:30 – 22:00
Petak i subota: 08:00 – 23:00
Nedelja: 11:00 – 19:00
——————————
U ulici Ribarski put
Ponedeljak do nedelja: 07:00 – 22:00
——————————
Na Aerodromu Tivat
Ponedeljak do nedelja: 07:00 – 17:00
(Preuzimanje vozila sa parkinga se vrši isključivo u toku naznačenog radnog vremena)

 

Working hours:

Arsenalska street
Every day : 08:00 – 00:00
——————————
Đačka street
Monday to Thursday: 06:30 – 22:00
Friday and Saturday: 08:00 – 23:00
Sunday: 11:00 – 19:00
——————————
Ribarski put street
Every day: 07:00 – 22:00
——————————
Airport Tivat
Every day: 07:00 – 17:00
(Picking up the vehicle from the parking lot is done exclusively during the specified working hours)

parking-tivat

 Novi žiro račun za plaćanje uličnog parkiranja je 530-29970-22.

PARKING SERVISU TIVAT ZA 2021. GODINU DODIJELJENA BONITETNA OCJENA A+

Odlukom broj 01-439 od 18.08.2021. godine poništen je postupak za popunu radnog mjesta izvršni direktor u DOO “Parking servis”-u Tivat, zbog tehničke neusklađenosti dokumentacije vezane za javni konkurs.

„PAUK“ NA TIVATSKIM ULICAMA

 

Poslovna orijentacija DOO Parking servis Tivat, temelji se na pružanju što kvalitetnijih i učinkovitijih usluga svojim klijentima putem kontinuiranog pronalaženja kvalitetnih rješenja za olakšano funkcionisanje saobraćaja u Tivtu.

Kako bi uspješno riješili problem nepropisno parkiranih vozila na gradskim ulicama koja remete normalno funkcionisanje saobraćaja u gradu, zaposleni u DOO Parking servis Tivat, profesionalno i bez izuzetka obavljaju svoje radne zadatke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parking u Arsenalskoj ulici, lokacija na kojoj se mogu preuzeti vozila 

 

DOO PARKING SERVIS TIVAT

_______________________________________________________

 

DOO PARKING SERVIS TIVAT JE ZAPOČEO IZDAVANJE DNEVNE KARTE  

 

Korisniku koji je parkirao vozilo, kontrolor izdaje dnevnu kartu za parkiranje i uputstvo za plaćanje dnevne karte za parkiranje.

Ako kontrolor nije u mogućnosti da izda dnevnu kartu za parkiranje korisniku javnog parkirališta, istu zajedno sa uputstvom pričvršćuje na prednje vjetrobransko staklo vozila.Dostavljanje dnevne karte za parkiranje na ovaj način smatra se urednim, a kasnije oštećenje ili uništenje dnevne karte za parkiranje nema uticaja na valjanost dostavljanja i ne odlaže plaćanje dnevne karte za parkiranje.

Smatra se da je korisnik javnog parkirališta postupio po dnevnoj karti za parkiranje, ako je platio kartu u roku od osam dana od dana izdavanja na način naznačen u uputstvu za plaćanje dnevne karte za parkiranje.

Ako korisnik javnog parkirališta ne plati dnevnu kartu za parkiranje u roku od 8 dana, vršilac komunalne djelatnosti će pokrenuti postupak naplate u skladu sa zakonom.

Vršilac komunalne djelatnosti je ovlašćen da radi naplate dospjelih potraživanja zadrži parkirano vozilo:

– ako se prilikom izdavanja dnevne karte za parkiranje od strane vršioca komunalne djelatnosti utvrdi da postoje dospjela potraživanja prema korisniku javnog parkirališta po osnovu najmanje tri dnevne karte za parkiranje;

– ako nije moguće identifikovati vozača odnosno vlasnika vozila preko evidencije nadležnog organa državne uprave, odnosno nije moguće pokrenuti postupak prinudnog ostvarivanja potraživanja.

Kontrolor može privremeno blokirati vozilo postavljanjem na točku posebnog uređaja za blokiranje točkova.

Privremeno blokiranje vozila može potrajati do izmirenja nastale obaveze, od strane vozača, odnosno vlasnika vozila.

Prilikom postavljanja uređaja kojim se sprječava odvoženje vozila, kontrolor će na staklu vozačevih vrata postaviti obavještenje da je vozilo privremeno blokirano sa uputstvom šta vozač treba da učini kako bi se izvršilo skidanje uređaja.

Korisnik je prije deblokiranja vozila obavezan da plati dnevnu kartu za parkiranje, troškove postavljanja i uklanjanja uređaja za blokiranje .

O preduzetim radnjama kontrolor sačinjava fotografije sa sve četiri strane vozila na kojima se vidi registarska oznaka i spoljni djelovi vozila, kao dokaz o stanju vozila.

Kada vozač odnosno vlasnik vozila izmiri sva dospjela potraživanja odnosno troškove postavljanja i skidanja uređaja kojim se sprječava odvoženje vozila i vršiocu komunalne djelatnosti dostavi dokaz o izvršenom plaćanju, vršilac komunalne djelatnosti će omogućiti preuzimanje vozila.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPUTSTVO

ZA PLAĆANJE DNEVNE KARTE 

_______________________________________________________

 

 

„PAUK“ NA TIVATSKIM ULICAMA

 

Kako bi uspješno riješili problem nepropisno parkiranih vozila na gradskim ulicama, zaposleni u DOO Parking servis Tivat, profesionalno i bez izuzetka obavljaju svoje radne zadatke .

 

 

 

DOO Parking servis Tivat

 

 

DONACIJA PARKING SERVISA TIVAT

 

Uvažavajući preporuke Nacionalnog koordinacionog tima za borbu protiv zaraznih bolesti, DOO PARKING SERVIS Tivat,  je u prethodnom periodu preduzeo niz preventivnih mjera, a sve u cilju suzbijanja i sprečavanja prenošenja COVID-a 19.

DOO Parking servis Tivat uplatiće iznos od 2 500 eura, a izvršni direktor Slaviša Ognjanović doniraće 50 % svoje zarade , Nacionalnom koordinacionom timu u svrhu borbe protiv COVID-a 19.

 

 

OO Crvenom krstu Tivat ovo preduzeće uplatiće 1000 eura za nabavku namirnica najugroženijima građanima Tivta.

Predsjednik Odbora direktora kao I članovi odbora odreći će se nadoknade za mart, a pojedini zaposleni će takođe uplatiti dio zarade NKT-u.

Takođe, građanima će biti omogućeno odloženo plaćanje računa za 60 dana.

To je naš mali doprinos u ovoj situaciji, a sve uz poruku Ostanite doma, zaključuju u saopštenju.

 

 

 

 

TRAFIK LOGATE APLIKACIJA

 

Parking servis Tivat obavještava da je u upotrebi  aplikacija TRAFIK LOGATE, za mobilne telefone, kojom se na veoma jednostavan način  može unijeti registracija vozila  za plaćanje parkinga na uličnom parkiranju u Tivtu, ali i u  više gradova u Crnoj Gori. Takođe, moguće je pronaći slobodno parking mjesto, kupiti kartu, primiti obavještenje i slično.

Na ovaj način se ubrzava i pojednostavljuje slanje SMS karata prilikom plaćanja uličnog parkiranja u našem gradu.

 

BRZA I PROFESIONALNA REKACIJA ZAPOSLENIH U

PARKING SERVISU TIVAT

 

Brzom reakcijom zaposlenih u Parking servisu Tivat, požar koji je zahvatio jedno vozilo na parkingu u Arsenalskoj ulici, je lokalizovan a veća šteta i širenje požara na ostala vozila je spriječeno.

Važno je naglasiti da su zaposleni u doo Parking servis Tivat prošli obuku u Službi zaštite i spašavanja Tivat.

Zaposleni koji su svojom profesionalnošću i odgovornom pristupu spriječili veću havariju biće adekvatno nagrađeni.

 

DOO PARKING SERVIS TIVAT

 

 

 

Parking servis Tivat učestvovao na Novogodišnjem humanitarnom bazaru

 OBAVJEŠTENJE

Podizanje nepropisno parkiranih vozila na platformu ,,PAUK,,a je 30.00e

( ukoliko se lice kome je podignuto vozilo pojavi na licu mjesta )

Premještanje nepropisno parkiranog vozila je 60.00e

Dan ležarine na našem parkingu je 5.00e

Nepropisno parkirana vozila se mogu preuzeti na nekom od naših parkirališta  (Arsenalska ulica,Đačka i Aerodrom Tivat).

 Više informacija na telefon 068801645.

 

 

Объявление.
Погрузка неправильно припаркованных машин на платформу “паук” – 30 евро. (при появлении владельца транспортного средства).
Эвакуация неправильно припаркованных машин – 60 евро.
Хранение автомобиля на нашей стоянке – 5 евро в день.
Неправильно припаркованные транспортные средства можно забрать с одной из наших автостоянок

( Арсеналска улица, Дачка и аэропорт Тиват).
Подробную информацию можно получить по телефону 067801645.

 

NOTICE

The lifting of irregularly parked vehicles costs 30.00 e

(if the owner of the car appears on the spot)

Moving an irregularly parked vehicle costs 60.00 e

The day of lying in our parking costs 5.00 e

Irregularly parked vehicles can be picked up at : Arsenal Street, Street Djacka and Tivat Airport.

For more information call 068801645.

 

NA TESLIN ROĐENDAN TIVAT DOBIO PRVU STANICU ZA PUNJENJE ELEKTRIČNIH VOZILA

 

Simboličnim skidanjem zelene vrpce direktor DOO Parking servis Tivat,  Slaviša Ognjanović pustio je u rad prvu stanicu za punjenje vozila nove generacije – električnih automobila u vlasništvu DOO Parking servis Tivat.

Punionica na parkingu u Arsenalskoj ulici je javna, a ugradio ju je Hrvatski telekom u saradnji sa Crnogorskim telekomom.

Otvaranjem je simbolično obilježen datum rođenja Nikole Tesle.

“Od danas svi korisnici električnih vozila u Evropi su putem mobilne aplikacije Plugsarfing (a uskoro i sa ostalih mobilnih aplikacija), upoznati da na javnom parkingu u Tivtu mogu napuniti svoje vozilo. Ovo je javna punionica i svako ko dođe može besplatno tokom probnog perioda da napuni svoje motorno vozilo“, saopštio je Ognjanović.

Punionica ima dva priključka za punjenje pa može odjednom puniti dva vozila a aktivira se preko elektronske kartice koju korisnici mogu preuzeti na naplatnoj rampi parkinga.

“Punjenje obično traje oko jedan sat. Za jedan sat napuni se oko 20 kilovata, što je zavisno od motornog vozila, dovoljno da se pređe između 300 i 350 kilometara. Električna punionica je nastala iz više razloga a dva su najbitnija – da se podigne nivo i obim usluga koje pruža Parking servis i da se turistička ponuda grada Tivta poboljša i učini kvalitetnijom. Znamo da u svijetu ima preko 5 miliona električnih vozila, da ih je u Evropi oko milion“, rekao je Ognjanović, dodajući da je korišćenje punionice jednostavno.

Prva punionica je pilot projekat i na osnovu njega će biti procijenjena opravdanost daljeg razvoja ovog sistema, ali je izvjesno da će još jedna stanica biti instalirana na aerodromu Tivat.

Sve vrste električnih vozila, bez obzira na model, mogu puniti baterije.

U pripremu terena, nabavku punionice i instaliranje, Parking DOO je investirao više od sedam hiljada eura.

DOO PARKING SERVIS TIVAT

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE KOJIMA ISTIČE RJEŠENJE O IZDAVANJU POVLAŠĆENE PARKING KARTE

 

POŠTOVANI,

UKOLIKO ŽELITE DA NASTAVITE SA KORIŠĆENJEM POVLAŠĆENE PARKING KARTE POTREBNO JE DA DOSTAVITE:

– ZAHTJEV I POTREBNU DOKUMENTACIJU.

 

SVE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI U NAŠIM PROSTORIJAMA RADNIM DANIMA od 07:00 do 12:00 h, NA BROJEVE TELEFONA 032 780 190 I 068 801 645 I NA NAŠEM SAJTU parkingservistivat.me

 

USPJEŠNO POSLOVANJE DOO PARKING SERVIS TIVAT

Preduzeće Parking servis Tivat čiji je osnivač i jedini vlasnik opština, lani je zaradilo 222.300 eura, piše portal Boka news.

 Uz zaradu od 89.507 eura iz osam mjeseci 2017. godine kada je PST počeo sa radom, ova firma je za manje do dvije godine svom opsnivaču prihodovala ukupno 311.871 euro.

Po odluci odbornika na jučerašnjoj sjednici lokalnog parlamenta, od te sume ukupno će 120.00 eura biti usmjereno je za nabavku novog specijalnog vozila „pauk“ za odnošenje nepravilno parkiranih automobila, dok će ostatak dobiti od 191.871 euro biti uplaćen u budžet Opštine.

PST je lani uz naplatu korišćenja ukupno pet tzv. posebnih parlirališta u užem centru grada i na aerodromu Tivat, počeo i naplatu korišćenja i skoro 380 parking mjesta duž ulica i u dvorištima zgrada u užem gradskom jezgru, pa su ukupni ostvareni prihodi te firme značajno porasli i iznosili su 531.712 eura.

Firma zapošljava 19 radnika a nakon njihovog često iskazivanog javnog nezadovoljstva niskim zaradama, nedavno je u PST potpisan novi kolektivni ugovor pa su plate zaposlenih značajno uvećane i dovedene na nivo prosjeka u ostalim preduzećima u vlasništvu opštine.

Kao najbolji resurs PST-a lani se pokazao posebno parliralište u Arsenalskoj ulici, u blizini gradske rive Pine i Porto Montenegra gdje ima 183 parking mjesta za automobile i četiri za autobuse, a koje je ukupno prihodovalo 222.423 eura.

Dva parkirališta na Aerodromu zajedno su lani zaradila 178.365 eura, dok je od naplate uličnog parkiranja zarađeno 69.302 eura, računajući i prodate tzv.povlašćene parking karte za crvenu i žutu gradsku parking zonu.

         

 

 

 

 

Parking servis Tivat pruža usluge  na parkingu kod Aerodroma Tivat  24h.

INFORMACIJE O TIVTU

Tivat se nalazi u centralnom dijelu Bokokotorskog zaliva, na jugozapadnim padinama brda Vrmac (765m). Nasuprot se proteže tivatski zaliv koji ujedno predstavlja i najveći od četiri zaliva u Boki Kotorskoj. Tivatski zaliv s Krtoljskim arhipaelagom osvaja svakog posjetioca.
Tivat zahvata površinu od 46 km2, od kojih oko 5 km2 izlazi na otvoreno more. Prema popisu iz 2011. godine Tivat broji oko 14 000 stanovnika. Nalazi se na 42°26´ sjeverne geografske širine i 18º42´ istočne geografske dužine.

Duž obale Tivta nižu se male atraktivne lučice, uvale i brojne plaže. Dužina obale od Veriga do Krašića iznosi oko 30 000 m2.

Tivat ima tipično mediteransku klimu, sa blagim ali kišovitim zimama i vedrim i toplim ljetima. Za Tivat se može reći da ima karakterističnu klimu, što prouzrokuje reljefna nehomogenost, te se na ovako malom prostoru osjećaju lokalne klimatske razlike. Srednja godišnja temperatura vazduha je 15° C. Ovo je najsunčaniji grad Boke Kotorske sa 2446,2 sunčanih sati u toku godine. Najčešći vjetrovi su bura (sjeveroistočni vjetar) u zimskom periodu, i maestral (sjeverozapadni vjetar) u ljetnim mjesecima. Jugo, topao vjetar koji donosi dosta kiše, je čest u jesenjem i zimskom periodu.
Padavine su u Tivtu isključivo u vidu kiše, dok su ostali oblici padavina ovdje veoma rijetka pojava. Srednja godišnja količina padavina iznosi 1.755 mm. Padavine su najkarakterističnije za hladno doba godine. Ovakvi klimatski uslovi su omogućili da Tivat bude pogodan kako za ljetnji tako i za zimski turizam.