JAVNI KONKURS ZA IZBOR IZVRŠNOG/NE DIREKTORA/ICE

 In Obavještenja

DOO “PARKING SERVIS”, Bonići br .1, Tivat, Crna Gora

Odbor direktora:  Tivat, 08.12. 2023. Na osnovu člana 33 i 34 Statuta DOO “Parking servis” Tivat broj 03-040/22-65 od 19.04.2022.godine i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje Izvršnog direktora, Odbor direktora DOO “Parking servis” Tivat objavljuje:

 J A V N I   K O N K U R S

1. Oglašava se prijem na radno mjesto izvršni/a direktor/ka u DOO Parking servis Tivat, na period od četiri godine.
2. Opšti i posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa i dokazi o ispunjavaju uslova:

  • da je lice punoljetno i da je državljanin Crne Gore (dostaviti fotokopiju biometrijske lične karte)
  • da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova radnog mjesta (dostaviti ljekarsko uvjerenje koje nije starije od šest mjeseci)
  • da lice nije osuđivano za krivično dijelo koje ga čini nedostojnim za rad i da se protiv lica ne vodi krivični postupak za krivično dijelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (dostaviti uvjerenje nadležnog suda ne starije od šest mjeseci)
  • stečeno visoko obrazovanje – VII1 nivo – kvalifikacije obrazovanja prema Zakonu o nacionalnom okviru kvalifikacija, (obim od 240 kredita CSPK-a) (dostaviti ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenje odgovarajuće obrazovne ustanove)
  • najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja, odnosno osam godina na drugim poslovima koji zahtjevaju samostalnost u radu (dostaviti uvjerenje, odnosno potvrdu kojom se dokazuje ispunjavanje datog uslova).

3. Prijavu sa ličnom biografijom kao i kompletnu dokumentaciju (tražene dokaze o ispunjavanju uslova za zasnivanje radnog odnosa) dostaviti neposredno ili preporučenom poštom u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u zatvorenoj koverti, na kojoj je potrebno ispisati „Javni konkurs za Izvršni/a direktor/ka” DOO Parking servis Tivat, ime i prezime kandidata, sa adresom i telefonskim brojem, na adresu Bonići br.1 85320 Tivat sa naznakom za Odbor direktora.
4. Kandidat/kinja za direktora/icu dužan/a je da uz prijavu na konkurs, obavezno dostavi Program rada društva za mandatni period. U suprutnom će se smatrati da nije dostavljena potpuna dokumentacija.
5. Kontakt osoba za davanje informacija u postupku javnog konkursa je Dragana Došljak Frančišković, sekretar Društva, na telefon 068 801 645 od 09 do 13 časova. Napomena: U priloženoj dokumentaciji neophodno dostaviti ovjerene kopije dokumenata. Predsjednik odbora Damir Nikolić

Link do oglasa: https://www.zzzcg.me/jobs/j201682301013/

Recent Posts